Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tiiviimpää yhteistyötä yliopiston ja työelämän välille

Ajankohtaista Kommentit pois päältä artikkelissa Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tiiviimpää yhteistyötä yliopiston ja työelämän välille

Asiantuntijaksi kasvamisen sanotaan olevan ammatillisen tiedon teoreettisten ja käytännöllisten elementtien yhdistämisen prosessi. Silti koulutusinstituutioiden ja työpaikkojen tarjoamat oppimisympäristöt jäävät usein erillisiksi. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto pyrkii kehittämään ja tiivistämään yhteistyötä työelämän kanssa monen erilaisin hankkein. Tavoitteena on siirtää tietoa yliopistojen ja yritysten välillä ja vahvistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjämäistä toimintatapaa. Useilla koulutusohjelmilla on omia hankkeitaan yrittäjyyden tukemiseksi. Hiljattain julkaistiin myös uutinen Turun yliopistoon nimitetystä työelämäprofessorista, jonka tehtävänä on kehittää yliopiston ja työelämän vuorovaikutusta.

Yliopiston ja yritysten välinen tiivis yhteistyö voi tarjota uudenlaisia keinoja tukea opiskelijoiden oppimista ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Tuomalla yhteen yliopistojen tieteellinen asiantuntijuus ja työpaikkojen käytännön osaaminen voidaan luoda pohjaa uusien innovaatioiden ja huipputason osaamisen syntymiselle. Vuorovaikutus yliopiston ja työelämän välillä myös mahdollistaa opiskelijoiden pääsyn jo varhaisessa vaiheessa osaksi työelämässä tarvittavia monipuolisia ammatillisia sosiaalisia verkostoja.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin, miten yliopistojen tarjoaman teoreettisen tiedon ja työpaikkojen käytännön osaamisen yhdistymistä voidaan edistää niin kutsutun kahden ohjaajan mallin avulla. Toteutin tutkimuksen korkea-asteen tutkinnonjälkeisessä koulutuksessa energiatehokkuusalalla. Koulutuksessa osallistujille tarjottiin asiantuntijaohjaaja yliopistosta ja työpaikkaohjaaja omalta työpaikalta. Kahden ohjaajan mallilla pyrittiin tukemaan energiatehokkuusalalla tarvittavien uusien tietojen ja taitojen oppimista. Asiantuntijaohjaajan tehtävänä oli tukea oppimista tarjoamalla opiskelijoille alan tieteellistä tietämystä ja keskusteluapua koulutukseen liittyvän kehitysprojektin työstämisessä. Työpaikkaohjaajan tehtävänä puolestaan oli työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistaminen ja tukeminen.

Korkea-asteen tutkinnonjälkeisessä koulutuksessa kahden ohjaajan malli osoittautui tehokkaaksi keinoksi tukea yliopistojen ja työpaikkojen tarjoamien osaamisen yhdistämistä, uudenlaisen tietämyksen syntymistä sekä uusien tietojen ja taitojen oppimista. Kahden ohjaajan tuella osallistujat pystyivät soveltamaan yliopistojen tarjoamaa tieteellistä tietämystä omissa työtehtävissään ja levittämään uutta osaamista myös laajemmin työpaikoilleen. Ohjauksen onnistumisen kannalta tärkeää oli, että opiskelijan tarpeisiin löydettiin asiantuntijaprofiililtaan sopiva ohjaaja, eli osuvien matchien muodostaminen.

Voitaisiinko kahden ohjaajan mallia soveltaa myös yliopisto-opinnoissa, esimerkiksi kandi- ja gradututkimusten ohjauksessa, yhtenä yliopiston ja yritysten välisenä yhteistyön muotona? Työelämästä tuleva asiantuntija voisi tuoda uudenlaisia näkökulmia oppimiseen ja tukea laaja-alaisen ajattelun kehittymistä. Ohjaukseen liittyvä yhteistyö myös auttaisi opiskelijoita luomaan kontakteja työelämän toimijoihin jo opintojen aikana. Erityisesti nyt, kun nopeasti muuttuva työelämä aiheuttaa uudenlaisia haasteita niin työtekijöille, koulutusta tarjoaville instituutioille kuin työpaikoillekin, monipuolisten yhteistyömuotojen löytäminen ja kehittäminen yliopiston ja työelämän välillä on erityisen tärkeää.

Kaisa Hytönen

Tutkijatohtori, johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun kauppakorkeakoulu

 

Lähteet:

Hytönen, K., Palonen, T., Lehtinen, E. & Hakkarainen, K. (2016). Between two advisors: Interconnecting academic and workplace settings in an emerging field. Vocations and Learning, 9, 333–359.

 

Share

» Ajankohtaista » Ajatuksia yrittäjyysyliopistosta: Tiiviimpää yhteistyötä yliopiston...
On 14.6.2017
By

Comments are closed.

« »