Intoa-kilpailu

Hakuilmoitus.

Huom! Vallitsevan COVID-19-pandemian vuoksi Intoa!-kilpailua ei järjestetä lukuvuonna 2021–2022.

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa.

Yrittäjämäisessä toiminnassa yhdistyvät toiminta, uutuusarvo, lisäarvon tuottaminen sekä oppiminen. Yrittäjämäisyys tarkoittaa sitä, että yksilö/ryhmä pystyy omalla toiminnallaan tuottamaan jotain uutta ja innovatiivista, jonka kautta yksilö/ryhmä sekä oppii ja kehittyy että tuottaa muille hyvää. Yrittäjämäinen toiminta hyödyttää siis sekä yksilöä/ryhmää sekä niitä, joihin yksilön/ryhmän toiminta kohdistuu.

Palkittava teko voi liittyä esimerkiksi

  • yrittäjyyskoulutukseen tai -kasvatukseen
  • työelämälähtöiseen koulutukseen
  • yrittäjämäisiin työtapoihin ja johtamiseen
  • tutkimuksen kaupallistamiseen
  • innovatiiviseen ja luovaan tapaan toteuttaa elinkeinoelämäyhteistyötä tai edistää yrittäjyystietoutta monitieteisessä yliopistoyhteisössä

Yrittäjyystekopalkinto on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja.

Palkinnon kuvaus

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Se myönnetään apurahana yhdelle tai perustelluista syistä korkeintaan kahdelle yrittäjyysteolle. Palkinnon saajan tulee olla Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai ryhmä, jossa voi olla mukana myös opiskelijoita.

Tavoitteena on jakaa palkinto vuosittain.

Palkittu taho voi käyttää palkintosumman toimintaan, jolla edelleen edistetään yrittäjämäistä asennetta, ajattelua ja toimintaa Turun yliopistossa.

Hakeminen ja valinta

  • Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa www.yrittajyysyliopisto.fi/intoa.
  • Ehdokkaaksi voi ilmoittautua itse tai ehdottaa toista henkilöä tai tiimiä palkinnon saajaksi.
  • Ehdokkaan on oltava Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai tiimi. Tiimissä voi olla mukana opiskelijajäseniä.
  • Ilmoittautumislomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella raati kutsuu kiinnostavimmat ehdokkaat esittäytymistilaisuuteen, jossa heillä on mahdollisuus esitellä tarkemmin yrittäjyysteon taustaa, toteutusta ja onnistumista sekä vastata raadin kysymyksiin.
  • Raati valitsee esittäytyneiden joukosta Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinnon saajan/saajat, jotka julkistetaan keväisin järjestettävässä Turun yliopiston yrittäjyyspäivässä.

Ehdota tekoa.

Kilpailulomake on auki kilpailuaikana.

Kysyttävää palkinnosta?

yrittajyysyliopisto@utu.fi

FAQ

Mihin palkintoraha maksetaan?
Palkintoraha maksetaan aina palkinnon saajan kustannuspaikalle.

Miten palkintorahan voi käyttää?
Palkitut voivat käyttää rahan palkitun yrittäjyysteon edelleen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Voiko opiskelijatiimi osallistua kilpailuun?
Palkinnon saajan tulee olla Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai ryhmä, jossa voi olla mukana opiskelijoita. Opiskelijoista muodostuva tiimi ei voi osallistua itsenäisesti kilpailuun.

Voiko yliopistotutkimukseen pohjaava yritys osallistua kilpailuun? Yritykset eivät voi osallistua kilpailuun tai olla palkinnon saajia. Yliopiston tutkijat voivat kuitenkin yksinään tai esimerkiksi tutkimusryhmänä osallistua kilpailuun tuoden esille heidän tutkimustaan, jonka pohjalta yritystoimintaa on kehitetty.

Voiko Turun yliopiston henkilökunnasta ja ulkoisista sidosryhmistä koostuva ryhmä osallistua kilpailuun?
Kilpailuun voi osallistua myös ryhmä, jossa on ulkopuolisia jäseniä, sillä edellytyksellä, että teon päätekijät ovat yliopistosta. Palkintoraha maksetaan tässäkin tapauksessa palkinnon saajan kustannuspaikalle yliopistossa.

Kuinka tarkasti yrittäjyysteko tulee hakemuksessa kuvata?
Raadin on helpompi arvioida yrittäjyystekoa, mikäli teko on kuvattu huolellisesti. Tekoa voi kuvailla hakulomakkeen tekstikenttiin ja siitä voi halutessaan tehdä myös videon tai kuvan. Hakemuksen liitteeksi on mahdollista laittaa myös lisämateriaalia tai todistusaineistoa teosta. Huomaathan kuitenkin, että lisämateriaali tukee varsinaista hakemussisältöä.Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP3 20202021

Vuoden yrittäjyysteko
Entrepreneurs in Residence (EiR) -ohjelma
Turun kauppakorkeakoulun Entrepreneurship in Residence (EiR) -ohjelma toimii siltana Turun kauppakorkeakoulun ja yrittäjien välillä tuoden yrittäjät osaksi kauppakorkeakoulun toimintaa. Ohjelma edistää opiskelijoiden ja opettajien ymmärrystä yrittäjän arjesta ja yrittäjämäisestä toiminnasta ja muokkaa näin sekä opiskelijoiden että opettajien yrittäjyysasenteita. Yrittäjille ohjelma tarjoaa ikkunan yliopiston arkeen, akateemiseen elämään ja uuden tiedon tuottamiseen. Ohjelma on ainutlaatuinen Suomessa, ja yrittäjyyden oppiaine on kehittänyt sen Turun yliopistoon soveltuvaksi kansainvälisen esimerkin pohjalta.

Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU
Terveyskampus Turku on monialainen terveyden ja hyvinvoinnin huippuosaamisen keskittymä ja
strateginen yhteistyöverkosto. Vuonna 2020 perustetun TERTTU tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelun
kautta verkosto kokoaa terveysalan testialustapalvelut Turun seudulla ja tarjoaa yhteisen kanavan
yritysyhteistyölle.

Turun yliopiston mentorointiohjelmat
Turun yliopisto tarjoaa mentorointia maisterivaiheen opiskelijoille, tohtorikoulutettavalle sekä yliopistossa
työskentelevälle tutkijalle, opettajalle ja asiantuntijalle. Mentorit tulevat monenlaisista organisaatioista
(yksin- ja pienyrittäjät, pk-yritykset, kansainväliset suuryritykset, julkinen ja kolmas
sektori). Mentoroitava saa ohjelmasta osaamista, näkökulmia ja verkostoa. Samalla tietoa työelämästä
ja alueen organisaatioiden tarpeista siirtyy myös laajemmin yliopistolle. Mentorin organisaatio
saa puolestaan tietoa alansa tämänhetkisestä koulutuksesta ja uusimmasta tutkimuksesta.

Video: Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekopalkinto

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP3 20192020

Lukuvuoden 2019–2020 TOP3-yrittäjyysteot

Vuoden yrittäjyysteko
Flavoria® – monitieteinen kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysalusta

Flavoria® on Suomen ensimmäinen avoin tutkimusalusta, jossa tutkijat saavat helposti ja nopeasti kontaktin ihmisten aitoihin ruokakokemuksiin. Se on suunniteltu ja rakennettu huomioiden kolme kohderyhmää: tutkimus, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Monitieteisessä toiminnassa ovat Turun yliopistosta mukana lääketieteellinen, kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, kauppakorkeakoulu sekä Brahea-keskus.

CampusSportin visio 2025
CampusSport on Turun korkeakoulujen yhteisten liikuntapalveluiden tuottaja. Lukukaudella 2019 – 2020 julkistetun vision keskeisinä tavoitteina on liikunnallistaa korkeakouluyhteisön toimintakulttuuria, olla helposti lähestyttävä vastuullinen toimija, joka välittää sekä käyttäjistään että ympäristöstään ja syventää kaikessa toiminnassa moninaisuuden ja yksilöllisyyden ymmärtämistä sekä tasa-arvoisuutta.

Tulevaisuuden sairaalalaiva -yhteistyöverkosto
Tulevaisuuden sairaalalaiva on uudenlainen toimintamalli, joka yhdistää uuden yritystoiminnan synnyttämisen sekä korkeatasoisen tutkimuksen. Verkoston pitkäjänteisenä tavoitteena on ratkaista isoja globaaleja ongelmia tukeutuen suomalaiseen ammattitaitoon ja osaamiseen. Hankkeen toteutukseen osallistuvat Turun yliopistosta Tulevaisuuden teknologioiden laitos, lääketieteellinen tiedekunta ja Tulevaisuuden tukimuskeskus sekä Turku Science Park Oy.

Video: Intoa!-yrittäjyystekokilpailu 2019-2020: palkinnonjako ja voittajan puhe

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP4 20182019

Lukuvuoden 2018–2019 TOP4-yrittäjyysteot:

Vuoden yrittäjyysteko
Opettajankoulutus namibialaisille Turun yliopiston Rauman kampuksella

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koulutusvientiprojekti on ensimmäinen toteutuva kanditutkintoon johtava tilauskoulutus Suomessa. Koulutuksen toteutus on toteutettu olemassa olevalla porukalla ja yrittäjämäistä ajattelua hyödyntäen.

Corporate Corner -tapahtuma
Corporate Corner on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen yritysyhteistyökonsepti. Tapahtumien kantavana ajatuksena on kaataa yritysten ja yliopistomaailman raja-aitoja ja törmäyttää yliopistotutkijat yritystutkijoiden kanssa yhteisen ideoinnin mahdollistamiseksi.

Kliininen laitos/Johannes Savolainen ja Aceman Pharma Oy
Professori Johannes Savolaisen yrittäjämäinen toiminta perustuu aktiiviseen innovaatiotoimintaan, jonka saavutuksia on vahvasti jo suojattu patentein. Savolaisen johtama startup Aceman Pharma Oy on syntynyt Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisistä TUTLI-hankkeista. Projektien keskiössä olivat synteettinen oligosakkaridiadjuvantti allergian siedätyshoitoon sekä syövän ja etenkin melanooman hoitoon samoilla molekyyleilla.

UGiS – University of Turku Graduate School Information System
Turun yliopiston tutkijakoulun tietojärjestelmä, joka toteutettiin yliopiston sisäisenä startupina. Sisäisiin tarpeisiin luodusta järjestelmästä muodostui yritystoiminnan kautta selkeä tuote, jota voidaan tarjota ulkoisille toimijoille oman toiminnan resursoimiseksi.

​Turun yliopiston lukuvuoden 2018–2019 Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaettiin 13.5.2019 vierailukeskus Joessa. Kuvassa TOP4-joukkoon valittujen yrittäjyystekojen edustajat sekä Turun yliopiston ja sponsorin Liedon Säästöpankin edustajat: Johannes Holvitie, Eva von Haartman, Ullamari Pesonen, Eeva Rainio, Krista Rantanen, Johannes Savolainen, Päivi Granö, Anna Alasuutari, Kalle-Antti Suominen (vararehtori, Turun yliopisto), Maija Koivunen (yritysrahoituspäällikkö, Liedon Säästöpankki), Jussi Hakala (toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki). Kuvaaja/Tekijä: Hanna Oksanen

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP4 20172018

Lukuvuoden 2017–2018 TOP4-yrittäjyysteot:

Vuoden yrittäjyysteko, jaettu sija
Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskus
Keskuksen kehittämän  ViLLE-oppimisjärjestelmän avulla opettajat voivat valmistella oppimateriaaleja myös muiden rekisteröityneiden opettajien käyttöön ja opiskelijat voivat ratkaista tehtäviä omassa tahdissa paikasta riippumatta. ViLLEn kansainvälistä levitystä varten perustettiin yritys Eduten Oy.

Katso video

Vuoden yrittäjyysteko, jaettu sija
Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen (TCBC) ja STICKTECHin tutkimusyhteistyö
Tutkimusyhteistyö on ohjannut TCBC:n tutkimuslaboratoriota etsimään fokusoidusti uusia innovaatiota ja teknologisia ratkaisuja ja mahdollistanut kehysrungon kuitukomposiittien tutkimukselle keskittyen erityisesti hammashoidon tarpeisiin. Tutkimusyhteistyön ratkaisuja on tuotteistettu StickTech/GC toimesta.

Katso video

Top4-joukkoon ylsivät myös:

Capstone-projektikurssi, 15 op
Kurssin opiskelijat pääsevät työskentelemään yritysten edustajien kanssa asiakas- tai projektisuhteen kaltaisessa tilanteessa, tekemään käytännön ongelmien ratkaisua ja synnyttämään konkreettisia demoja tai prototyyppejä.

Katso video

Kansatieteen matkailuteemainen opintojakso: Culture Walk
Työelämäorientoituneella opintojaksolla opiskelijat tuottivat Turussa Culture Walk -kävelykierroksen Visit Turulle ja Porissa Reposaaren ruoka- ja piknikpaikoista historiatietoa koostaneen kävelykierroksen.

Katso video

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP3 20162017

Lukuvuoden 2016–2017 TOP3-yrittäjyysteot:

Vuoden yrittäjyysteko
Materiaalitutkimuksen laboratorio
Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen tutkimusryhmän tutkimustuloksiin perustuvan, Tekesin Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTL) -ohjelman rahoittaman Commercialization of Novel Interfaces (COMNINT) -projektin tuloksena on syntynyt Comptek Solutions Oy -niminen startup, joka tuo markkinoille teknologian, jolla saavutetaan ennennäkemättömän virheettömiä toiminnallisia puolijohdepintoja.

Katso video

KiVa Koulu -ohjelma
KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Ohjelma on ainutlaatuinen koko maailmassa ja nykyään noin 90 % Suomen peruskouluista on rekisteröitynyt KiVa Kouluiksi. Suomen lisäksi ohjelma on käytössä useassa muussakin maassa.

Katso video

Sydänmonitorointiteknologian tutkimusryhmä
Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tutkimusryhmän kehittämän ratkaisun avulla voidaan monitoroida ja ennakoida sydämen toimintahäiriöitä mobiilipuhelinta käyttäen. Vuoden vaihteessa TUTL-hankkeiden pohjalta perustettiin uusi startup-yritys nimeltään Precordior Oy.

Katso video

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun TOP5 20152016

Lukuvuoden 2015–2016 TOP5-yrittäjyysteot:

Vuoden yrittäjyysteko
Startup!-kurssi
Kurssilla opiskelijat muodostavat monialaisia startup-tiimejä, luovat uusia yritysideoita ja testaavat niitä käytännössä. Kurssi edistää yrittäjämäistä asennetta ja ajattelua sekä harjoittaa työelämätaitoja kuten viestintää ja projektinhallintaa.

Katso video

Aistila-palvelukokonaisuus (Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus)
Aistila on 2016 perustettu Turun yliopiston elinkeinotoiminnan yksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkimusryhmien kanssa. Aistila auttaa yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja pätevämpää henkilökuntaa, hyödyntäen moniaistista osaamista ja uusimpia tutkimusmenetelmiä.

Katso video

Monikielinen käännöstyöpaja -kurssi
Monikielinen käännöstyöpaja -kurssilla  opiskelijat saavat valmiuksia ja eväitä sekä yrittämiseen että johtamiseen ja yleensä yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen. Kurssilla perustettavan oman kuvitteellisen yrityksen kautta opiskelijat pääsevät harjoittamaan käännösalalla tarvittavia työelämätaitoja saaden myös mahdollisuuden solmia kontakteja ja tuoda esille osaamistaan.

Katso video

Yrityskehittämö Bastu
Varsinais-Suomen yrittäjien ja  Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuoropuhelusta alkunsa saanut Bastu-verkosto edustaa uudenlaista yritys- ja yrittäjyyshenkisyyttä luomalla Turkuun tulevaisuuden liiketoimintaa kiertotaloutta edistämällä. Verkoston tavoitteena on rakentaa yritysekosysteemiä yhdistäen yritysten ja knowledge brokerina toimivien korkeakoulujen osaamista. Erona perinteiseen yrityshautomoon on se, että Bastussa uutta yrittäjyyttä ja uusia yrityksiä etsitään jo olemassa olevan yrittäjyyden sisältä yritysten ja toimialojen rajapinnoilta.

Katso video

Ravattulan Ristimäen kaivaushanke (arkeologia)
Turun yliopiston arkeologian oppiaineen suorittamissa kaivauksissa Ravattulan Ristimäellä löydettiin  Suomen toistaiseksi vanhin ja ainoa varhaishistorian vaiheesta varmuudella kertova  kirkollinen rakennus. Hankkeessa on hyödynnetty jatkuvaa uutta ideoivaa toimintaa ja peräänantamatonta yrittäjyyttä. Runsaan yleisökiinnostuksen vuoksi hanke tuotteistettiin eri tavoin muinaisjäännöskävelyistä pienoismalleihin, julkaisuihin, esitteisiin, yleisökaivauksiin ja teemapäiviin.

Katso video