Kansainvälisen DigiYouth-hankkeen toinen kierros käyntiin Tartosta

Yleinen Kommentit pois päältä artikkelissa Kansainvälisen DigiYouth-hankkeen toinen kierros käyntiin Tartosta

Oppilaita neljästä maasta kohtasi Tartossa, kun kansainvälisyyttä, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistävä Digiyouth-hanke jatkui uudella rotaatiolla.

Tunnelma Tarton opettajankoulutuslaitoksen juhlasalissa oli huikea ja jopa jännittyneet innostunut, kun 16-19 -vuotiaat opiskelijat Latviasta, Virosta, Suomesta ja Ruotsista kohtasivat. Yhteensä liki 150 opiskelijaa oli kokoontunut yhteen aloittamaan DigiYouth-hankkeen uutta kierrosta. Loistavana tunnelmanlaukaisijana toimi opiskelijoiden toteuttama lyhyt improvisaatioesitys oman maansa keskeisimmistä piirteistä. Vaikka elämme vahvaa ’digiaikaa’, oli jopa yllättävän ilahduttavaa nähdä, miten lopulta jokaisen maan opiskelijajoukko toi esille ominaisuuksiaan vanhojen perinteisten laulu- ja tanssileikkien kautta.

Neljä päivää kestävien SparkUp-päivien tarkoituksena oli johdatella opiskelijoita digitaalisuuden, kansainvälisen yhteistyön ja yrittäjyyden aihealueisiin. Keskeisimpänä tavoitteena oli saattaa yhteen samanhenkisiä opiskelijoita ja heidän ideoitaan. Kansainvälisten opiskelijaryhmien tulevien kuukausien tavoitteena on ideoida oma tuote, tuottaa siitä prototyyppi ja muodostaa markkinoinnin suunnittelun kautta aihio lähes valmiiksi liikeideaksi. Vaikka opiskelijat saavat jatkuvaa opetusta ja tukea myös projektin aikana, on SparkUp-päivien onnistumisella valtava merkitys ideoinnin ja etenkin ryhmäytymisen toteutumisen näkökulmasta. Päivien aikana oppilaat kuulivat loistavia puheenvuoroja kansainvälisestä yhteistyöstä, saivat esimerkkejä erilaisista menetelmistä ja osallistuivat työpajoihin, joissa ideointia ja yrittäjämäisyyttä voitiin jo herätellä. Vahvan vaikutuksen jätti opiskelijoiden laaja osaaminen, mutta etenkin peloton heittäytyminen tilanteisiin sekä ennakkoluuloton rohkeus tutustua tuntemattomiin ihmisiin.

Uusia kokemuksia ja uudenlaista oppimista

Opiskelijoiden näkökulmasta Tarton SparkUp-päivät tarjosi monille uudenlaisia oppimiskokemuksia. Kansainvälisyys, sekä massiiviseen tapahtumaan osallistuminen olivat monille opiskelijoille kokemuksia, joita he eivät olleet aikaisemmin kohdanneet. Intensiivisten kolmen päivän aikana opiskelijat muodostivat kansainväliset tiiminsä, ja jännitys sekä innostus uudenlaisesta työskentelymallista näkyi opiskelijoissa vielä tapahtuman jälkeenkin. Hankkeessa tapahtuva oppiminen on jotain, mitä lukiossa ei voi opettaa. Tämä on yksi syy, miksi monet opiskelijat ovat hankkeeseen alun perin lähteneet. DigiYouthissa opitaan tärkeitä työelämän, ongelmanratkaisun ja kansainvälisyyden taitoja, joita opiskelijat kokevat tarvitsevansa pitkään lukion jälkeenkin.

Kohti innovatiivista yrittäjyyttä

Vuonna 2018 käynnistyneessä DigiYouth-hankkeessa toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Koko toiminnan ytimessä on kansainväliset opiskelijaryhmät, joiden tehtävänä on luoda digitaalisia elementtejä sisältävä jokapäiväistä elämää helpottava tuote, sovellus tai palvelu. Näin ollen oppiminen tuodaan konkreettisesti vastaamaan työ- ja liike-elämän toimintamaailmaa. Pääsääntöisesti lukio-opiskelijoille suunnattu kolme lukukautta kestävä projekti tarjoaa oppimisjatkumon, jossa ydintehtävää tukemassa on kolme selkeää eri vaihetta.

Ensimmäisessä ns. ideointivaiheessa kaiken keskiössä on luovuus. Ensimmäisellä syyslukukaudella keskitytään ryhmien jäsenten kokemiin tärkeimpiin ongelma-aiheisiin, niiden eri ulottuvuuksiin sekä niiden pohjalta nouseviin tuoteideoihin.  Toki tässä vaiheessa myös erilaiset ideointi- ja ongelmanratkaisuharjoitteet sekä suunnittelun perusteet nousevat hyvin tarpeellisiksi. Ennen joulua on tavoitteena olla ensinnäkin hyvä ja toimiva ryhmä, mutta myös digitaalisuuteen liittyvä tuoteidea. Yleisesti tuoteideat koostuvat joko täysin uusista innovaatioista tai lisäarvoja tuottavista uusista ominaisuuksista.

Toisessa ns. protovaiheessa on tarkoituksena tuottaa ryhmän valitsema idea konkreettiseksi tuotteeksi. Tässä vaiheessa kehitystyö vaatii ryhmältä paljon sekä olemassa olevaa että hankittavaa osaamista, mutta myös rutkasti yhteistyötaitoja. Prototuotetta valmistettaessa kehitystyö on jatkuvaa ja tuote saa useasti lopullisen muotonsa vasta useamman vastoinkäymisen jälkeen. Vaativaa vaihetta on tukemassa ryhmien valitsemat mentorit. Eri asiantuntijoina toimivia mentoreita on lukuisia ja useat ryhmät tarvitsevatkin tavallisesti useamman mentorin ohjausta. Vaihe päättyy keväällä ns. protomessuihin (Ventspils, Latvia 2020), joissa jokainen ryhmä esittelee tuoteideansa sekä siihen liittyvän protonsa.

Viimeisessä vaiheessa eli toisella syyslukukaudella ryhmät keskittyvät tuotteensa ja startup-simulaationsa markkinointiin ja tuotteistamiseen. Vaikka jo alkuvaiheessa ryhmät ovat toki pohtineet tuotettansa markkinoinnillisesta näkökulmasta, tässä ns. myyntivaiheessa tuotteen kaupallistaminen nousee toiminnan keskiöön. Ryhmät määrittelevät tuotteelleen mm. käyttäjäryhmät, laajemman vision ja markkinointiviestinnän suuntaviivat, mutta myös muodostavat tuotteesta persoonallisen mainoksen. Myös tämän osalta on haluttu kannustaa luovuutta, sillä mainoksen visuaalisen ilmeen suhteen opiskelijoille on annettu täysin vapaat kädet. Ryhmät ja opiskelijat tapaavat toisensa kasvotusten viimeisen kerran toisen syyslukukauden lopussa projektin loppuhuipentumassa eli myyntimessuilla. Tällöin ryhmät esittävät lopulliset tuotteensa mainostensa sekä lyhyen pitchauksen kautta. Toivottavasti moni solmittu yrittäjyyskumppanuus jatkuu saman tai eri idean tiimoilta myös projektin päättymisen jälkeenkin.

Kansainvälisyys käytännön työssä

Kansainvälisyys on noussut isoon rooliin opiskelijaryhmien työskentelyssä. Alun alkaen vaatimuksena oli 4-5 hengen ryhmät, joissa jokaisessa on opiskelijoita vähintään kahdesta eri maasta. Luonnollisesti työkieleksi on muodostunut englanti. Vaikka oppilaita on ohjeistettu videoneuvotteluihin sekä eri chattisovelluksiin, on kommunikointi, etenkin ongelmia kohdatessa, ollut haastavaa. Ja miksipä ei olisi? Vaikka etäisyydet ovat nykyisen teknologian ansiosta lyhentyneet, ovat kommunikaatio-ongelmat verkkoneuvotteluissa yritysmaailmassakin arkipäivää. Varsinkin työnjako, yksityiskohtien sopiminen sekä erimielisyyksien esilletuominen vieraalla kielellä on vaativaa, etenkin jos toinen osapuoli koetaan kielellisesti hallitsevamaksi. Suuremmista ongelmista ja yhteenotoistakin on selvitty, sillä myös hankkeen maakohtaiset koordinaattorit pitävät yhteyttä videopalaverein joka viikko käsitellen ajankohtaisimmat aiheet.  Opiskelijat kokevat, että vaikka kansainvälinen yhteistyö tuottaa toisinaan ongelmia, eikä yhteenotoilta voida välttyä, konfliktit avartavat ajatusmaailmaa, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä sekä empatiakykyä. Toisen asemaan asettuminen ja toisenlaisen koulukulttuurin ymmärtäminen ovat sujuvan kansainvälisen yhteistyön kulmakiviä.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus hankkeessa

Rauman Opettajankoulutuslaitoksen panos projektiin on ollut varsin merkittävä. Suomesta hankkeeseen on osallistunut Rauman Normaalikoulun yläasteen oppilaita sekä Rauman Lyseon ja Merikarvian Lukion opiskelijoita. Kampuksen projektityöntekijät ovat vahvasti vaikuttaneet alusta lähtien koko hankkeen luontiin, sen rakenteeseen sekä sen eri vaiheiden sisältöihin. Ohjaamme opiskelijoita ideointivaiheessa, tuemme usean mentorin voimin protovaiheessa sekä luotsaamme oppilaita loppua kohti vahvasti myös myyntivaiheessa. Kaiken kaikkiaan, tarjoamme projektille osaamistamme hyvin laajasti yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueissa.

Hanke päättyy toisen kierroksen huipennuksen jälkeen loppusyksystä 2020.

Hankkeessa mukana

Tarton Yliopisto, Centre of Educational Innovation, Viro Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus, Suomi Ventspilsin kaupunki, Ventspils Youth House, Latvia Uppsalan yliopisto, Gotlannin kampus, Department of Game Design, Ruotsi

Marja-Leena Rönkkö, Kirjoittaja työskentelee yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Rauman kampuksella.

Share

» Yleinen » Kansainvälisen DigiYouth-hankkeen toinen kierros käyntiin...
On 13.12.2019
By

Comments are closed.

« »