Tutkija yrittäjänä

Tutkija voi olla myös yrittäjä.

Jos olet tutkija Turun yliopistossa ja suunnittelet liiketoiminnan perustamista tutkimuksesi pohjalta, sinua tukevat innovaatio, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön asiantuntijat. Yliopiston työntekijänä yrityksen perustaminen on mahdollista. Voit katsoa esimerkkejä yliopistolähtöisistä yrityksistä tästä.

Tutustu alla oleviin yliopiston työntekijöille luotuihin yrityksen perustamisen pelisääntöihin ja kysy neuvoa tarvittaessa.

Yrittäjyyden pelisäännöt yliopistolla

Mitkä ovat esteellisyyden vaikutukset?

Yliopiston työntekijä on esteellinen vastaamaan projektin rahoitus- ja sopimusehdoista ja toimimaan projektin vastuullisena johtajana, jos hän on työsuhteessa projektia kokonaan tai osaksi rahoittavaan ulkopuoliseen tahoon. Myös henkilön asema projektia rahoittavan tahon hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenenä, toimitusjohtajana tai oma tai perheenjäsenen määräävä asema omistajana (>10 % osuus osakkeista /määräysvallasta) aiheuttaa esteellisyyden. Myös vastaava asema yrityksessä, joka omistaa merkittävässä määrin projektia kokonaan tai osaksi rahoittavan ulkopuolisen tahon, voi muodostaa esteellisyyden. Vastuu esteellisyyden arvioinnista on viime kädessä työntekijällä itsellään. Esteellinen henkilö ei saa missään roolissa olla mukana ko. asian käsittelyssä.

Saako yritys toimia yliopiston tiloissa ja laitteilla?

Saa, mikäli yliopisto ja yritys toteuttavat kirjalliseen sopimukseen perustuvaa yhteistä tutkimushanketta ja mikäli laitoksen tila- ja laitekanta mahdollistavat niiden käytön. Yliopiston tilojen ja laitteiden käyttö on lisäksi mahdollista, jos niiden vuokraamisesta tehdään erillinen markkinahintaisesti hinnoiteltu sopimus yliopiston kanssa.

Onko sivutoimesta tehtävä ilmoitus tai lupahakemus?

Turun yliopiston työntekijän on ilmoitettava työnantajalle sivutoimensa sen arvioimiseksi, onko sivutoimi päätoimen työnantajan kannalta hyväksyttävää. Päätös koskee 20.1.2019 jälkeen aloitettuja sivutoimia. Velvollisuus sivutoimi-ilmoituksen tekemiseen koskee sekä opetus- ja tutkimushenkilökuntaa että muuta henkilökuntaa. Ilmoitus tehdään Sivutoimi-ilmoitus-lomakkeella. Yliopiston ulkopuolisesta sivutoimesta on kysymys myös työntekijöiden omiin yrityksiin liittyvän toiminnan yhteydessä. Työntekijä ei saa käyttää sivutoimen harjoittamiseen työaikaansa, eikä sivutoimi saa aiheuttaa haittaa työtehtävien asianmukaiselle hoitamiselle tai esteellisyyttä työtehtävässä.

Työsopimuslain ja työsopimuksen perusteella työntekijän kilpaileva toiminta työnantajan kanssa on kielletty. Työntekijän on toiminnassaan otettava huomioon myös salassapitovelvoitteet yliopistoa kohtaan.

Yliopiston ulkopuolisesta sivutoimesta on kysymys myös työntekijöiden omiin yrityksiin liittyvän toiminnan yhteydessä.

Innovaatioaihioiden jalostaminen

Turun yliopistolle on prosessi innovaatioaihioiden etsintään, seulontaan ja jatkojalostamiseen.

Yliopisto voi toteuttaa kaupallistamista tukevia selvityksiä osana omien asiantuntijoiden työtä tai rahoittamalla ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Innovaatio, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi

Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki
+358 40 565 8378

Innovaatiot

Innovaatioasiamies Anssi Kähkönen
050 566 6550

Innovaatioasiamies Piia von Lode
041 522 1878

Innovaatioasiamies Marjo Pihlavisto
040 821 4265

 

Yrittäjyys

Yrittäjyysasiamies Kirsi Peura
050 502 7075

Yritysasiamies Mikko Pohjola
041 437 2044

Koulutusvienti

Koulutusvientikoordinaattori Jukka Pulkkinen
050 569 2237

Koulutuspäällikkö Ari Koski
050 329 3620